Kontinuirana edukacija

PRAVILNIK O KONTINUIRANOJ FARMACEUTSKOJ EDUKACIJI I NAČINU VREDNOVANJA SVIH OBLIKA STRUČNOG USAVRŠAVANJA FARMACEUTA (26.04.2023.)

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
KONTINUIRANE FARMACEUTSKE EDUKACIJE ZA 2023. GODINU

ZAHTJEV ZA PRIJAVU I VREDNOVANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ORGANIZATORE

Dopis Komisije za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju

Poštovani,

U cilju stalnog unapređenja kvaliteta rada i stručnog usavršavanja farmaceuta, kontinuirana edukacija je prepoznata kao neophodan proces. Farmacija je izuzetno dinamična zdravstvena struka u kojoj su promjene česte, sveobuhvatne i mnogobrojne. Svakodnevno na tržište izlaze novi ljekovi, saznanja o ljekovima koji se već propisuju i primjenjuju u praksi se mijenjaju u skladu sa najnovijim informacijama o njihovoj bezbjednosti i efikasnosti,, usvajaju se novi i revidiraju postojeći terapijski pristupi. Da bi farmaceuti adekvatno odgovorili izazovima modernog doba, u smislu pružanja najnovijih, na naučnim dokazima zasnovanim informacijama o ljekovima i na taj način aktivno učestvovali u očuvanju zdravlja ljudi, moraju se u kontinuitetu edukovati. Kontinuirana edukacija omogućava razvoj kompetencija farmaceuta, odnosno kontinuiran profesionalni razvoj, sticanje novih znanja i vještina i njihovu primjenu u farmaceutskoj praksi, unapređenje kvaliteta rada i pružanje farmaceutske zdravstvene zaštite.

Kao Komisija za kontinuiranu edukaciju imamo vrlo jasnu percepciju značaja edukacije i senzibilitet prema okruženju u kome radimo. U tom smislu podržavamo svaki vid edukacije u kom farmaceut usavršava svoja znanja i vještine,posebno u dijelu objektivnog sagledavanja mjesta koje određeni lijek ima u liječenju neke bolesti, spram ravnopravno zastupljenih informacija o koristima, ali i rizicima njegove primjene. Na taj način, sa visokim nivoom sigurnosti farmaceuti se, posebno za ljekove čiji je režim izdavanja bez ljekarskog recepta, osposobljavaju da donesu najbolju odluku o izdavanju lijeka, procjenjujući odnos korist/rizik za svakog pojedinačnog pacijenta.

Što se tiče vrednovanja skupova ono  je precizirano  Pravilnikom o kontinuiranoj farmaceutskoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja farmaceuta, izdatom u maju 2019.godine. U skladu sa njim predavanja sa ciljem promocije određenog lijeka se ne boduju. Važeća regulativom kojom se definiše oblast oglašavanja ljekova, definiše da stručni i naučni skupovi i predavanja koje organizuju ili finansiraju proizvođači, nosioci dozvole, odnosno pravna lica koja vrše promet ljekova na veliko, moraju biti edukativnog sadržaja i u skladu sa naučnim dostignućima,organizovana ne samo radi oglašavanja lijeka.

Sigurni smo da sa druge strane,kao sagovornike imamo veoma posvećene zdravstvene profesionalce, odgovorne farmaceutske kompanije i daje naš zajednički cilj unapređenje zdravlja ljudi .Kako bismo svoju misiju ostvarili na najbolji mogući način moramo se oslanjati i upoznati jedni druge, shodno svojim nadležnostima, na jasnu i zahtjevnu regulativu u oblasti oglašavanja i informisanja o ljekovima, koja je usaglašena sa regulativom zemalja Evropske unije. U tom smislu sigurni smo da ćemo se razumjeti i odgovoriti potrebamaedukacije farmaceuta u Crnoj Gori. Takođe očekujemo da imate razumijevanje da se predavanja sa ciljem promocije ne mogu bodovati u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji,što je praksa u svim zemljama u okruženju. Sigurni smo da navedeno nije novina za Vas i da će članovi Vašeg tima kojima ste povjerili odgovornost za izuzetno osjetljivu oblast pouzdanog i objektivnog informisanja stručne javnosti o ljekovima prepoznati i naći svoje mjesto i ulogu, kao i način za učešće u kontinuiranoj edukaciji farmaceuta Crne Gore.

Portal KFE - Cookie